Mamar for parshas Nitzavim 5774

ביאור נפלא של ה”ישמח משה”

בפסוק “אתם נצבים היום” גילה משה

איך להפוך את כל הקללות לברכות

 

חתם סופר: “מקובלים אנחנו כי קמ”ז שנות יעקב מגינים

על תוכחה שבתורת כהנים מ”ט ושבמשנה תורה צ”ח עולה קמ”ז”

******************

אליהו גילה לרשב”י שהגאולה רמוזה בקללות:

“בבוקר תאמר מי יתן ערב ובערב תאמר מי יתן בוקר”

******************

יערות דבש: שורש הגאולה הוא שיעבוד אדם את ה’

כאילו היום הוא יום האחרון שלו בעולם הזה

******************

ישמח משה: “אתם נצבים היום”, ביטול כל הקללות הוא

בזכות שיעבוד אדם את ה’ כאילו הוא יום האחרון

******************

בן איש חי: “כי ביום אכלך ממנו מות תמות”,

עצה טובה שיזכור כי יום זה עלול להיות היום האחרון שלו

******************

“ואתם הדבקים בה’ אלקיכם”, העצה על כך היא

לצייר במחשבתו: “חיים כולכם היום”, שחי רק באותו יום

******************

זוהר הקדוש: “ויהי היום דא ראש השנה”, כי צריך לתקן בו

מה שלא עבד את ה’ כאילו חי רק “היום”

******************

משיח אמר שיבוא: “היום אם בקולו תשמעו”,

אם יעבדו את ה’ בכל יום כאילו יום זה הוא היום האחרון

~ * ~

The Yismach Moshe’s Magnificent Explanation

In the Passuk “אתם נצבים היום” Moshe Revealed
How to Transform All of the Klalos into Berachos

 *****************

The 147 Years of Yaakov Avinu’s Life Protect Us from the 147 Klalos

*****************

The Secret of the Geulah Is Alluded to in the Two Harshest Klalos

*****************

The Yearos Devash’s Wonderful Explanation

*****************

“אתם נצבים היום” as if You Will Live Only Today

*****************

Rosh HaShanah Is the Day of Judgment because that Is
When Adam HaRishon Sinned with the Eitz HaDa’as

*****************

Adam HaRishon’s Sin Was Caused by the Neshamos Included within His Being

*****************

“כי ביום אכלך ממנו מות תמות” Wonderful Advice for Defeating the Nachash

*****************

On Rosh HaShanah We Must Correct the Concept of “היום”

~ * ~

Le commentaire extraordinaire du Yismach Moshé

Dans le verset «vous vous tenez debout tous aujourd’hui »,
Moshé nous dévoile comment transformer les malédictions en bénédictions

 

Les 147 années de Yaacov Avinou nous protègent des 147 malédictions.

**************************

Le secret de la Délivrance est en allusion dans les deux plus dures malédictions

**************************

Une explication formidable du Yaarot Dévash

**************************

« Vous vous tenez debout aujourd’hui » comme si vous n’étiez en vie qu’aujourd’hui

**************************

La raison pour laquelle Rosh Hashana est le jour du jugement pour tous les êtres vivants

**************************

Adam ne fauta qu’à cause des âmes incluses en lui

**************************

 « car le jour où tu en mangeras, tu dois mourir » est un conseil pour lutter contre le serpent

**************************

A Rosh Hashana, il faut rectifier la dimension « Hayom-aujourd’hui »

~ * ~

Netzavim 5774

Translation Netzavim 5774

Traduction Netzvim 5774

Mamar for parshas Ki Savo 5774

​​“ואמרת אליו – שאינך כפוי טובה”

​​

מצות הבאת ביכורים כדי להביע הכרת טובה לה’

תיקון לחטא עץ הדעת ששורשו בכפיית טובה לה’

רש”י בשם ספרי: “ואמרת אליו, שאינך כפוי טובה”,

מדוע במצות ביכורים צריך להביע הכרת טובה

**********************

פלא והפלא: מהו הקשר בין הכרת הטובה על ביכורים

ובין “ארמי אובד אבי”, “וירעו אותנו המצרים”

**********************

לבן הארמי היה כפוי טובה ליעקב שנכסיו נתברכו בגללו,

כמו שלבן עצמו אמר: “ויברכני ה’ בגללך”

**********************

המצרים היו כפויי טובה ליוסף שהציל את מצרים מרעב,

וליעקב שבירך את פרעה שיעלה הנילוס לקראתו

**********************

רבי שם קלינגבערג: “תאנה שביכרה”,

היא רמז שמצות ביכורים היא תיקון לחטא עץ הדעת שהיה תאנה

**********************

שורש חטא עץ הדעת שאדם הראשון לא הכיר טובה לה’,

שהושיבו בגן עדן עם כל עצי הגן מוכנים לאכול

**********************

במצות ביכורים צריך להביע הכרת טובה,

כדי לתקן בכך כפיות הטובה של אדם הראשון בפירות הגן

**********************

מדרש: פרעה שכפר בטובתו של יוסף: “לא ידעתי את יוסף”,
כפר בטובתו של מקום: “לא ידעתי את ה'”

~ * ~

The Mitzvah to Bring Bikkurim Is an Expression of “Hakaras Tovah” to Hashem
and Is a Tikun for the Cheit Eitz HaDa’as which Was a Denial of Hashem’s Tovah

 

The Principle of “Hakaras HaTov”

********************

The Purpose of Creation Is to Recognize the Creator’s Kindness

********************

 “Deveikus” in Hashem  Hinges on the Awareness
that We Are Dependent on Him

********************

The Association between the Minchah of “Bikkurim” and
Lavan HaArami and the Galus in Mitzrayim

********************

Pharaoh Failed to Recognize His Debt to Yosef and
Ultimately Proclaimed:  “I do not know Hashem”

********************

Fulfilling All the Mitzvos of the Torah Due to “Hakaras HaTov” to HKB”H

********************

Adam HaRishon Displayed a Lack of Gratitude

********************

Lack of Gratitude Led to the “Cheit Eitz HaDa’as”

********************

He Was Punished “Midah K’neged Midah”

~ * ~

Le commandement des prémices, expression de notre gratitude envers Hashem, est réparation de la faute originelle dont la source se trouve être dans l’ingratitude envers Hashem

 

Le fondement de la gratitude lors de l’offrande des prémices

**************************************

La finalité de la Création est de témoigner notre gratitude envers le Créateur

**************************************

Pourquoi n’ont-ils pas dit de façon affirmative : « Tu reconnais le bien »

**************************************

Le lien entre Lavan l’Araméen, l’offrande des prémices et la Sortie d’Egypte

**************************************

Pharaon, qui fut ingrat avec le bien fait par Yossef, dit « Je ne connais pas Hashem »

**************************************

Le but de la floraison est que l’homme reconnaisse le bien d’Hashem

**************************************

L’ingratitude a causé la faute originelle

**************************************

La sanction « C’est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain » est mesure pour mesure

~ * ~

Translation Ki Savo 5774

Ki Savo 5774

Traduction Ki Tavo 5774

Mamar for parshas Ki Seitzei 5774

ל”ט ימים מר”ח אלול עד ערב יום כיפור

כנגד ל”ט מלקויות לתקן הפגם בג’ אלפי”ן:

 א’הבת ה’, א’הבת התורה, א’הבת ישראל

זוהר הקדוש: ל”ט מלקויות שמענישים את החוטא,

כנגד ל”ט קללות שנתקלל העולם בחטא עץ הדעת

*******************************

מיום א’ של ראש חודש אלול עד ערב יום הכיפורים

ישנם ל”ט ימים, המכוונים כנגד ל”ט מלקויות לחוטא

*******************************

בכל ל”ט הימים צריך להתעורר בבחינת:

“מרדות אחת בלבו של אדם”, כדי להשלים את ל”ט המלקויות

*******************************

בערב יום כיפור כשנשלמו ל”ט הימים, המנהג הוא

לקבל מלקות ברצועה כל דהו לזכרון ל”ט המלקויות

*******************************

ילקוט הראובני: בחטא עץ הדעת פגם אדם הראשון

בג’ אלפי”ן, של אדנ”י, של אמ”ת, ושל אד”ם

*******************************

בעש”ט: “יראה אדם להמשיך על עצמו אהבת השי”ת,

ואהבת ישראל, ואהבת התורה, ואין צריך לעשות סיגופים”

*******************************

אדם הראשון פגם בג’ אלפי”ן של אדנ”י הוא הקב”ה,

אמ”ת היא התורה תורת אמת, אד”ם הם ישראל

*******************************

תכלית ל”ט הקללות בחטא עץ הדעת ול”ט מלקויות,

כדי לתקן הפגם בג’ פעמים אהב”ה בגימטריא ל”ט

~ * ~

The Thirty-nine Days from Rosh Chodesh Elul until Erev Yom Kippur Correspond to the Thirty-nine Lashes Required to Rectify the Defect in the Three Alephs:
א’הבת ה’, א’הבת התורה, א’הבת ישראל

 

Thirty-nine Days Corresponding to Thirty-nine Lashes

************************

Thirty-nine Lashes Corresponding to the Thirty-nine Curses
Associated with the “Cheit Eitz HaDa’as”

************************

The Three Alephs that Were Damaged by the “Cheit Eitz HaDa’as”

************************

Three Alephs:  א’הבת ה’, א’הבת תורה, א’הבת ישראל

************************

The Three Alephs Represent HKB”H the Torah and Yisrael

************************

During These Thirty-nine Days It Is Necessary to Repair the Three Forms of Ahavah

~ * ~

Les trente-neuf jours, depuis Rosh Chodesh Eloul jusqu’à la veille de Kippour, correspondent aux trente-neuf flagellations, permettant ainsi de rectifier la dégradation des trois Aleph : Celui de l’Amour (Ahavat) d’Hashem, celui de l’Amour de la Torah et celui de l’Amour d’Israël

 

Le nombre concluant la somme de quarante, qui entraîne à ce que le nombre suivant soit quarante, à savoir trente- neuf.

*****************

Trente-neuf jours correspondant aux trente-neuf coups

*****************

Trente-neuf coups comme les trente-neuf malédictions de la faute originelle

*****************

Les Trois Alef, Ado-Naï, Emeth (vérité) et Adam qui ont été entachés par la faute originelle.

*****************

Les trois Alef : l’Alef de l’Amour d’Hashem, l’Alef de l’Amour de la Torah et l’Alef de l’Amour d’Israël

Les trois Alef correspondent à Hashem, la Torah et Israël

*****************

Durant les trente-neuf jours il convient de réparer les trois Amours – celui d’Hashem, de la Torah et d’Israël

~ * ~

Ki Seitzei 5774

Translation Ki Seitzei 5774

Traduction Ki Tetzé 5774

Mamar for Chodesh Elul 5774 + English and French Translation

הגילוי של רבי אהרן מז’יטאמיר זי”ע

צריך לחבר את האות א’ עם לו”ל לצירוף “אלול”

כדי להעלות התורה המצוות והתפלות מכל השנה

גמרא: “לול קטן היה בין כבש למזבח במערבו של כבש

ששם היו זורקין פסולי חטאת העוף”

*****************************

רבי אהרן זי’טאמיר: בדרך לשמים יש לול של כל התפלות הפסולות

שלא עלו למעלה מפאת חוסר יראה ואהבה

*****************************

בחודש אלול צריך לתקן כל התורה המצוות והתפלות

על ידי הוספת אות א’ לאותיות לו”ל צירוף אלו”ל

*****************************

גמרא:בין עובד אלקים לאשר לא עבדו,

אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחד”

*****************************

אריז”ל: עד מאה פעמים שולט שר השכחה מ”ס בגימטריא מאה,

מכאן ואילך אין השכחה שולטת בו

*****************************

פלא: איך אפשר כי השונה פרק מאה פעמים אינו עובד את ה’,

ואם שונה עוד אחד הרי הוא עובד את ה’

*****************************

בעש”ט: השונה פרקו מאה פעמים ושוכח את הקב”ה “אחד”,

אינו עובד את ה’ לשמה כי אם לכבוד עצמו

*****************************

בחודש אלול צריך לחבר כל התורה המצוות והתפלות

שבתוך לו”ל עם האות אל”ף שהוא אלופו של עולם

~ * ~

Rabbi Aharon of Zhitomir’s Revelation

To Elevate the Torah Mitzvos and Tefilos of the Entire Year
One Must Connect the Letter א’ with the Letters לו”ל to Form “אלול”

Forty Days of Teshuvah Corresponding to the Forty Se’ah in a Mikveh

*********************

Connecting the Letter א’ with the Three Letters לו”ל

*********************

To Unify All of One’s Actions for the Sake of the Aleph of the World

*********************

One Who Serves G-d by Reviewing
What He Has Learned One Hundred and One Times

*********************

It Is Essential to Have in Mind that One’s Learning and Performance
Are for the Sake of HKB”H “אחד”

*********************

 “And let it separate between water and water”

*********************

The Letter א’ of אלו”ל Represents the “אחד”
Missing from the Torah the Mitzvos

~ * ~

La révélation de Rabbi Aharon de Zhitomir

Il faut lier la lettre Alef avec LOUL afin de former le mot ELOUL
ce qui permettra d’élever la Torah, les Mitzvot et les prières de toute l’année

Quarante jours de repentir comme les quarante Seah du Mikvé de purification

***********************

Lier la lettre Alef avec les trois lettres Loul

***********************

Unifier tous ses actes vers l’Alef (le Maître) du monde

***********************

Celui qui sert Hashem en examinant ce qu’il a appris cent et une fois

***********************

Il est essentiel d’avoir à l’esprit d’étudier et de faire pour Hashem « Un »

***********************

 « et qu’il ait une séparation entre les eaux »

***********************

La lettre Alef du mot Eloul est le « Un »
manquant à la Torah et aux Mitzvot

~ * ~

Elul 5774

Translation Elul 5774

Traduction Elul 5774

Mamar for parshas Re’eh 5774 + English and French Translation

“עשר תעשר” “הענק תעניק” “נתון תתן”

סגולה לעסוק בדיני התורה לפני קיום המצוה

כדי שיוכל לקיים המצוה בלי שום מניעות

 

מדרש: הקב”ה מעניש את הרשעים ששה חדשים בגיהנם של אש

וששה חדשים בגיהנם של שלג

*************************

אריז”ל: גיהנם של אש על מה שנתחמם לדבר עבירה,

גיהנם של שלג על מה שנתקרר מלקיים המצוות

*************************

מדרש פליאה: “ושמחת בכל הטוב, ואין טוב אלא תורה,

לפיכך משה מזהיר את ישראל עשר תעשר”

*************************

בעש”ט: סגולה לקיים כל המצוות בלי שום מניעות

מצד היצר ללמוד תחילה את דיני המצוה בתורה

*************************

ערוגת הבשם: “אין המצוה נקראת אלא על שם הגומרה”,

שלומד את דיני המצוה בתורה שבכתב ושבעל פה

*************************

קרן לדוד: “אין מברכין על הנר”, אי אפשר ליהנות מנר מצוה,

“עד שיאותו לאורו”, עד שילמדו אור תורה

*************************

המקדים ללמוד המצוה בתורה הרי זה כאילו קיים המצוה,

ומצוה גוררת מצוה שיוכל לקיים המצוה בפועל

*************************

“עשר תעשר” – פירוש, “עשר” אם רצונך לקיים מצות מעשר,

“תעשר” תלמד תחילה את המצוה בתורה

~ * ~

“עשר תעשר” “הענק תעניק” “נתון תתן”

It Is Advisable to Study the Pertinent Torah Laws
Prior to the Performance of a Mitzvah
in order to Perform the Mitzvah Flawlessly

 

Gehinnom of Fire for Mitzvos Lo Sa’aseh
Gehinnom of Snow for Mitzvos Aseh

**********************

It Is Beneficial to Learn the Laws Pertaining to a Mitzvah
Prior to Engaging in the Mitzvah

 **********************

 “If he is like stone he will dissolve, if he is like iron he will shatter”

**********************

Studying the Laws Pertinent to a Mitzvah
Is Considered as if One Actually Fulfilled the Mitzvah

**********************

In the Merit of Torah Study It Is Preferable that Man Was Created

**********************

The Double Language “עשר תעשר” Refers to Both the Torah-study
and the Performance of the Mitzvah

~ * ~

 « Gratifie – tu le gratifieras », « Donne – tu donneras », « Dîme – tu dîmeras »

Il est conseillé d’étudier les règles de la Torah avant d’accomplir un commandement afin de réaliser ledit commandement sans aucun obstacle

 

Le Géhenne de feu pour les commandements négatifs et le Géhenne de neige pour les commandements positifs

********************************

«S’il est en pierre, il se dissoudra, si de fer, il éclatera. »

********************************

L’étude de la Torah des détails de la Mitzva est considérée comme son accomplissement

********************************

Il est bien que l’homme ait été créé par le mérite de l’étude de la Torah

********************************

Le double verbe « Dime, tu dîmeras » pour l’étude et l’accomplissement de la Mitzva

~ * ~

Reeh 5774

Translation Re’eh 5774

Traduction Reeh 5774

Mamam for parshas Eikev + English & French Translation

“ולעבדו בכל לבבכם – זו תפלה”

אדם צריך להתפלל כשליח ציבור

עבור כל חלקי הבריאה הכלולים בו

 

שורש מצות תפלה ממקרא שכתוב: “ולעבדו בכל לבבכם,

איזו היא עבודה שהיא בלב, הוי אומר זו תפלה”

***************************

הקב”ה ברא את העולם בכ”ב אותיות התורה,

שהן כ”ב צינורות שפע להשפיע חיות כללית לכל הבריאה

***************************

בן איש חי: תכלית התפלה בכ”ב האותיות,

לייצר כ”ב צינורות שיוכל המתפלל לקבל את צרכיו הפרטיים

***************************

ראשית חכמה: תכלית הוידוי “אשמנו בגדנו”

לפי סדר האל”ף בי”ת, לתקן כ”ב אותיות שנפגמו בחטאים

***************************

זוהר הקדוש: “ויאמר אלקים נעשה אדם”.

הקב”ה ביקש מכל חלקי הבריאה שכל אחד יתן מחלקו באדם

***************************

רבינו האריז”ל: אדם החוטא מקלקל את כל הבריאה

הכלולה בתוכו, ואם הוא מתקן הרי הוא מתקנם

***************************

האדם הוא שליח ציבור עבור כל חלקי הבריאה

הכלולים בו, שאינם יכולים להתפלל באותיות הדיבור

***************************

אדם האומר פרק שירה הוא בבחינת פה,

עבור כל בעלי חיים שאין להם כח הדיבור של כ”ב האותיות

~ * ~

“To serve Him with all of your heart” — Refers to Tefilah

A Person Should Pray Like a Shaliach Tzibbur for
All the Elements of Creation Contained within Him

 

Service of the Heart Refers to Tefilah

*********************

“נעשה אדם”— “Let us make man”
All of Creation Participated in the Creation of Man

*********************

The Twenty-two letters of the Prayers Enable Us to
Receive the Influence from the Twenty-two Conduits

*********************

The Twenty-two Letters of Tefilah Are Designed
to Correct the Defects in the Twenty-two Letters of the Torah

*********************

All Elements of Creation Receive Their Influence
from the Twenty-two Letters of the Torah

 

We have the honor to convey a hearty Mazel Tov to our esteemed and most appreciated translator Dr. Baruch Fox in honor of the Bar Mitzvah of his beloved son Yitzchak Yehudah

~ * ~

« Le servir de tout votre (vos) cœur(s)  – c’est la prière »

L’homme doit prier en tant que ministre officiant pour
toutes les composantes de la Création qui sont inclues en lui

 

Quel est le service du cœur ? Il s’agit de la prière

*************************

 « Faisons l’homme » – Toute la Création a été associée à la création de l’homme

*************************

Vingt-deux lettres de la Torah comme vingt-deux canaux d’influence

*************************

Les vingt-deux lettres de la prière afin de recevoir l’influence des vingt-deux canaux

*************************

Toutes les composantes de la Création reçoivent l’influence des vingt-deux lettres de la Torah

~ * ~

Eikev 5774

Translation Eikev 5774

Traduction Ekev 5774

Mamar for Shabbas Nachmu 5774 + English & French Translation

HKB”H Is Destined to Console Yisrael:

“If You Do Not Believe that I Have Not Entered My House
Place Your Hands on My Head and See that It Is Full of Dew”

 

The Dew to Resurrect the Dead Will Come from the Head of HKB”H

**************************

 “Might and delight are in His place” Versus “My spirit will cry in hidden chambers”

**************************

In the Inner Chambers We Reveal that Everything Stems from Divine Mercy

**************************

HKB”H Has a Place Called “Mistorim”

**************************

He Knows What Is in the Darkness and Light Dwells with Him

**************************

During Galus HKB”H Vacates the Beis HaMikdash which Represents the Inner Chambers

~ * ~

הנחמה העמוקה שעתיד הקב”ה לנחם את ישראל:

“אם אין אתם מאמינים שלא נכנסתי לביתי

תנו ידיכם על ראשי ותראו שהוא מלא טל”

טל של תחיית המתים מראשו של הקב”ה כביכול

************************

“עוז וחדוה במקומו” לעומת “במסתרים תבכה נפשי”

************************

בבתי גואי מתגלה שהכל רחמים גמורים

************************

“מקום יש לו להקב”ה ומסתרים שמו”

************************

“ידע מה בחשוכא ונהורא עמיה שרי”

************************

בגלות יוצא הקב”ה מבית המקדש שהוא בבחינת בתי גואי

************************

השם הוי”ה בבתי גואי השם אדנ”י בבתי בראי

************************

השם הוי”ה בבחינת בבתי גואי

והשם אדנ”י בבחינת בבתי בראי

~ * ~

La grande consolation qu’Hashem procurera à Israël

Si vous ne croyez pas que Je suis entré dans Ma maison, mettez vos mains sur Ma tête et vous constaterez qu’elle est couverte de rosée

La rosée de la résurrection des morts provient, pour ainsi dire, de la tête d’Hashem

****************************

« Force et magnificence emplissent Sa résidence » face à  «Mon âme, en secret, pleurera sur cette arrogance »

****************************

Dans les chambres intérieures se dévoile que tout est Miséricorde absolue

****************************

 « Il connaît ce que recèlent les ténèbres, et la lumière réside avec Lui »

****************************

Durant l’exil, Hashem sort du Temple qui est une chambre intérieure

~ * ~

Shabbas Nachmu 5774

Translation Shabbas Nachmu 5774

Traduction Shabbat Nachamou 5774