Mamar for Chodesh Elul 5774 + English and French Translation

הגילוי של רבי אהרן מז’יטאמיר זי”ע

צריך לחבר את האות א’ עם לו”ל לצירוף “אלול”

כדי להעלות התורה המצוות והתפלות מכל השנה

גמרא: “לול קטן היה בין כבש למזבח במערבו של כבש

ששם היו זורקין פסולי חטאת העוף”

*****************************

רבי אהרן זי’טאמיר: בדרך לשמים יש לול של כל התפלות הפסולות

שלא עלו למעלה מפאת חוסר יראה ואהבה

*****************************

בחודש אלול צריך לתקן כל התורה המצוות והתפלות

על ידי הוספת אות א’ לאותיות לו”ל צירוף אלו”ל

*****************************

גמרא:בין עובד אלקים לאשר לא עבדו,

אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחד”

*****************************

אריז”ל: עד מאה פעמים שולט שר השכחה מ”ס בגימטריא מאה,

מכאן ואילך אין השכחה שולטת בו

*****************************

פלא: איך אפשר כי השונה פרק מאה פעמים אינו עובד את ה’,

ואם שונה עוד אחד הרי הוא עובד את ה’

*****************************

בעש”ט: השונה פרקו מאה פעמים ושוכח את הקב”ה “אחד”,

אינו עובד את ה’ לשמה כי אם לכבוד עצמו

*****************************

בחודש אלול צריך לחבר כל התורה המצוות והתפלות

שבתוך לו”ל עם האות אל”ף שהוא אלופו של עולם

~ * ~

Rabbi Aharon of Zhitomir’s Revelation

To Elevate the Torah Mitzvos and Tefilos of the Entire Year
One Must Connect the Letter א’ with the Letters לו”ל to Form “אלול”

Forty Days of Teshuvah Corresponding to the Forty Se’ah in a Mikveh

*********************

Connecting the Letter א’ with the Three Letters לו”ל

*********************

To Unify All of One’s Actions for the Sake of the Aleph of the World

*********************

One Who Serves G-d by Reviewing
What He Has Learned One Hundred and One Times

*********************

It Is Essential to Have in Mind that One’s Learning and Performance
Are for the Sake of HKB”H “אחד”

*********************

 “And let it separate between water and water”

*********************

The Letter א’ of אלו”ל Represents the “אחד”
Missing from the Torah the Mitzvos

~ * ~

La révélation de Rabbi Aharon de Zhitomir

Il faut lier la lettre Alef avec LOUL afin de former le mot ELOUL
ce qui permettra d’élever la Torah, les Mitzvot et les prières de toute l’année

Quarante jours de repentir comme les quarante Seah du Mikvé de purification

***********************

Lier la lettre Alef avec les trois lettres Loul

***********************

Unifier tous ses actes vers l’Alef (le Maître) du monde

***********************

Celui qui sert Hashem en examinant ce qu’il a appris cent et une fois

***********************

Il est essentiel d’avoir à l’esprit d’étudier et de faire pour Hashem « Un »

***********************

 « et qu’il ait une séparation entre les eaux »

***********************

La lettre Alef du mot Eloul est le « Un »
manquant à la Torah et aux Mitzvot

~ * ~

Elul 5774

Translation Elul 5774

Traduction Elul 5774

Mamar for parshas Re’eh 5774 + English and French Translation

“עשר תעשר” “הענק תעניק” “נתון תתן”

סגולה לעסוק בדיני התורה לפני קיום המצוה

כדי שיוכל לקיים המצוה בלי שום מניעות

 

מדרש: הקב”ה מעניש את הרשעים ששה חדשים בגיהנם של אש

וששה חדשים בגיהנם של שלג

*************************

אריז”ל: גיהנם של אש על מה שנתחמם לדבר עבירה,

גיהנם של שלג על מה שנתקרר מלקיים המצוות

*************************

מדרש פליאה: “ושמחת בכל הטוב, ואין טוב אלא תורה,

לפיכך משה מזהיר את ישראל עשר תעשר”

*************************

בעש”ט: סגולה לקיים כל המצוות בלי שום מניעות

מצד היצר ללמוד תחילה את דיני המצוה בתורה

*************************

ערוגת הבשם: “אין המצוה נקראת אלא על שם הגומרה”,

שלומד את דיני המצוה בתורה שבכתב ושבעל פה

*************************

קרן לדוד: “אין מברכין על הנר”, אי אפשר ליהנות מנר מצוה,

“עד שיאותו לאורו”, עד שילמדו אור תורה

*************************

המקדים ללמוד המצוה בתורה הרי זה כאילו קיים המצוה,

ומצוה גוררת מצוה שיוכל לקיים המצוה בפועל

*************************

“עשר תעשר” – פירוש, “עשר” אם רצונך לקיים מצות מעשר,

“תעשר” תלמד תחילה את המצוה בתורה

~ * ~

“עשר תעשר” “הענק תעניק” “נתון תתן”

It Is Advisable to Study the Pertinent Torah Laws
Prior to the Performance of a Mitzvah
in order to Perform the Mitzvah Flawlessly

 

Gehinnom of Fire for Mitzvos Lo Sa’aseh
Gehinnom of Snow for Mitzvos Aseh

**********************

It Is Beneficial to Learn the Laws Pertaining to a Mitzvah
Prior to Engaging in the Mitzvah

 **********************

 “If he is like stone he will dissolve, if he is like iron he will shatter”

**********************

Studying the Laws Pertinent to a Mitzvah
Is Considered as if One Actually Fulfilled the Mitzvah

**********************

In the Merit of Torah Study It Is Preferable that Man Was Created

**********************

The Double Language “עשר תעשר” Refers to Both the Torah-study
and the Performance of the Mitzvah

~ * ~

 « Gratifie – tu le gratifieras », « Donne – tu donneras », « Dîme – tu dîmeras »

Il est conseillé d’étudier les règles de la Torah avant d’accomplir un commandement afin de réaliser ledit commandement sans aucun obstacle

 

Le Géhenne de feu pour les commandements négatifs et le Géhenne de neige pour les commandements positifs

********************************

«S’il est en pierre, il se dissoudra, si de fer, il éclatera. »

********************************

L’étude de la Torah des détails de la Mitzva est considérée comme son accomplissement

********************************

Il est bien que l’homme ait été créé par le mérite de l’étude de la Torah

********************************

Le double verbe « Dime, tu dîmeras » pour l’étude et l’accomplissement de la Mitzva

~ * ~

Reeh 5774

Translation Re’eh 5774

Traduction Reeh 5774

Mamam for parshas Eikev + English & French Translation

“ולעבדו בכל לבבכם – זו תפלה”

אדם צריך להתפלל כשליח ציבור

עבור כל חלקי הבריאה הכלולים בו

 

שורש מצות תפלה ממקרא שכתוב: “ולעבדו בכל לבבכם,

איזו היא עבודה שהיא בלב, הוי אומר זו תפלה”

***************************

הקב”ה ברא את העולם בכ”ב אותיות התורה,

שהן כ”ב צינורות שפע להשפיע חיות כללית לכל הבריאה

***************************

בן איש חי: תכלית התפלה בכ”ב האותיות,

לייצר כ”ב צינורות שיוכל המתפלל לקבל את צרכיו הפרטיים

***************************

ראשית חכמה: תכלית הוידוי “אשמנו בגדנו”

לפי סדר האל”ף בי”ת, לתקן כ”ב אותיות שנפגמו בחטאים

***************************

זוהר הקדוש: “ויאמר אלקים נעשה אדם”.

הקב”ה ביקש מכל חלקי הבריאה שכל אחד יתן מחלקו באדם

***************************

רבינו האריז”ל: אדם החוטא מקלקל את כל הבריאה

הכלולה בתוכו, ואם הוא מתקן הרי הוא מתקנם

***************************

האדם הוא שליח ציבור עבור כל חלקי הבריאה

הכלולים בו, שאינם יכולים להתפלל באותיות הדיבור

***************************

אדם האומר פרק שירה הוא בבחינת פה,

עבור כל בעלי חיים שאין להם כח הדיבור של כ”ב האותיות

~ * ~

“To serve Him with all of your heart” — Refers to Tefilah

A Person Should Pray Like a Shaliach Tzibbur for
All the Elements of Creation Contained within Him

 

Service of the Heart Refers to Tefilah

*********************

“נעשה אדם”— “Let us make man”
All of Creation Participated in the Creation of Man

*********************

The Twenty-two letters of the Prayers Enable Us to
Receive the Influence from the Twenty-two Conduits

*********************

The Twenty-two Letters of Tefilah Are Designed
to Correct the Defects in the Twenty-two Letters of the Torah

*********************

All Elements of Creation Receive Their Influence
from the Twenty-two Letters of the Torah

 

We have the honor to convey a hearty Mazel Tov to our esteemed and most appreciated translator Dr. Baruch Fox in honor of the Bar Mitzvah of his beloved son Yitzchak Yehudah

~ * ~

« Le servir de tout votre (vos) cœur(s)  – c’est la prière »

L’homme doit prier en tant que ministre officiant pour
toutes les composantes de la Création qui sont inclues en lui

 

Quel est le service du cœur ? Il s’agit de la prière

*************************

 « Faisons l’homme » – Toute la Création a été associée à la création de l’homme

*************************

Vingt-deux lettres de la Torah comme vingt-deux canaux d’influence

*************************

Les vingt-deux lettres de la prière afin de recevoir l’influence des vingt-deux canaux

*************************

Toutes les composantes de la Création reçoivent l’influence des vingt-deux lettres de la Torah

~ * ~

Eikev 5774

Translation Eikev 5774

Traduction Ekev 5774

Mamar for Shabbas Nachmu 5774 + English & French Translation

HKB”H Is Destined to Console Yisrael:

“If You Do Not Believe that I Have Not Entered My House
Place Your Hands on My Head and See that It Is Full of Dew”

 

The Dew to Resurrect the Dead Will Come from the Head of HKB”H

**************************

 “Might and delight are in His place” Versus “My spirit will cry in hidden chambers”

**************************

In the Inner Chambers We Reveal that Everything Stems from Divine Mercy

**************************

HKB”H Has a Place Called “Mistorim”

**************************

He Knows What Is in the Darkness and Light Dwells with Him

**************************

During Galus HKB”H Vacates the Beis HaMikdash which Represents the Inner Chambers

~ * ~

הנחמה העמוקה שעתיד הקב”ה לנחם את ישראל:

“אם אין אתם מאמינים שלא נכנסתי לביתי

תנו ידיכם על ראשי ותראו שהוא מלא טל”

טל של תחיית המתים מראשו של הקב”ה כביכול

************************

“עוז וחדוה במקומו” לעומת “במסתרים תבכה נפשי”

************************

בבתי גואי מתגלה שהכל רחמים גמורים

************************

“מקום יש לו להקב”ה ומסתרים שמו”

************************

“ידע מה בחשוכא ונהורא עמיה שרי”

************************

בגלות יוצא הקב”ה מבית המקדש שהוא בבחינת בתי גואי

************************

השם הוי”ה בבתי גואי השם אדנ”י בבתי בראי

************************

השם הוי”ה בבחינת בבתי גואי

והשם אדנ”י בבחינת בבתי בראי

~ * ~

La grande consolation qu’Hashem procurera à Israël

Si vous ne croyez pas que Je suis entré dans Ma maison, mettez vos mains sur Ma tête et vous constaterez qu’elle est couverte de rosée

La rosée de la résurrection des morts provient, pour ainsi dire, de la tête d’Hashem

****************************

« Force et magnificence emplissent Sa résidence » face à  «Mon âme, en secret, pleurera sur cette arrogance »

****************************

Dans les chambres intérieures se dévoile que tout est Miséricorde absolue

****************************

 « Il connaît ce que recèlent les ténèbres, et la lumière réside avec Lui »

****************************

Durant l’exil, Hashem sort du Temple qui est une chambre intérieure

~ * ~

Shabbas Nachmu 5774

Translation Shabbas Nachmu 5774

Traduction Shabbat Nachamou 5774

Mamar for Parshas Devarim 5774 + English & French Translation

Message from Rabbi Friedman

To my dear and cherished readers, May Hashem protect you all.

This week’s mamar on Parshas Devorim where we discuss the idea behind Moshe Rabenu’s teaching of the Torah in 70 languages has particular significance for those of you who read the mamar in English. It is incredibly encouraging to know that when Moshe Rabenu was involved in the transmission of the holy Torah via the 70 languages of the nations he was infusing the spiritual light of the Torah throughout the entire world and within the darkness of the 70 nations. The intention was so that every Jew can be involved and connected to the Torah in every corner of the globe without exception.

May we merit that through our involvement and connection to Torah that this very Tisha B’av be transformed to a day of rejoicing with speedy arrival of Moshiach ben Dovid. Amen. ​

“הואיל משה באר את התורה”

Moshe Rabeinu Explain​​ed the Torah in Seventy Languages in order to​ ​Infuse the Light of the Torah into the Darkness of the Exiles

Moshe Achieved Proficiency in the Seventy Languages

********************

Explaining the Torah in Seventy Languages so that Yisrael Could Survive in Galut

   ********************

The Chiddushei HaRim’s Explanation

********************

The Amazing Revelation of the Ohev Yisrael

********************

The Goyim Receive Sustenance from the Letters of the Torah
which Were Transformed into Their Language

********************

The Permutation of the Month of Shevat and the Protection It Affords

********************

The Letters of the Torah Act as a Magnet Attracting the Sparks of Kedushah

********************

Moshe Rabeinu the Future Redeemer Yearned to Hasten the Geulah

~ * ~

“הואיל משה באר את התורה”

משה רבינו ביאר את התורה בשבעים לשון
כדי להחדיר את אור התורה בחשכת הגלויות

************************

פלא והפלא, מדוע ביאר משה את התורה בשבעים לשון,
הלא אומות העולם לא רצו לקבל את התורה

************************

משה רבינו למד מהקב”ה שכל הדברות שיצאו מפיו
בשעת מתן תורה נתחלקו לשבעים לשונות

************************

קדושת לוי: משה ביאר את התורה בשבעים לשון,
כדי לעשות בכך הכנה לישראל שיוכלו להתקיים בגלות

************************

תכלית ביאור התורה בשבעים לשון כדי לפרוץ את החושך
של אומות העולם המתנגדים לאור התורה

************************

חידושי הרי”ם: ביאור התורה בשבעים לשון,
כדי שיוכלו ישראל להכניע את האומה על ידי עסק התורה

************************

אוהב ישראל: ביאור התורה בשבעים לשון,
כדי לברר על ידיהם ניצוצות הקדושה שנפלו בשבעים אומות

************************

אור החיים: התורה היא בבחינת אבן שואבת
לשאוב אליה כל ניצוצות הקדושים שנתפזרו בכל הגלויות

************************

אבני נזר: במתן תורה נתחלקו דברות ה’ לשבעים לשונות,
כדי להוציא את הקדושה מכל אומות העולם

~ * ~

Message du Rabbi Friedman

A l’intention de nos chers lecteurs, qu’Hashem les garde

Le Maamar de la Sidra Devarim concernant le commentaire de Moshé Rabbénou en soixante-dix langues a un importance particulière pour les lecteurs de nos Maamarim traduits en français. Il est bon de savoir que déjà Moshé Rabbénou s’est attelé à cette importante tâche, celle d’expliquer la Torah dans les soixante-dix langues, afin d’inscrire la lumière de la Torah dans le monde même au milieu de l’obscurité des soixante-dix nations., dans le but que nous puissions étudier le Torah et servir Hashem dans tous les recoins du monde, sans exception. Que cela soit Sa volonté que par le mérite de l’étude de la Torah, nous méritions très prochainement que le 9 Av se transforme en joie et allégresse par la venue du Mashi’ah Ben David, très vite, de nos jours. Amen

« Moïse se mit en devoir d’exposer cette doctrine »

Moshé Rabbénou expliqua la Torah dans les soixante-dix langues afin d’instiller la lumière de la Torah dans la noirceur des exils

 

Moshé assimila les soixante-dix langues, selon «L’Eternel communique son mystère à ceux qui Le craignent»

L’explication de la Torah en soixante-dix langues afin qu’Israël puisse l’accomplir en exil

Le commentaire du Chiddushei Harim dans la même veine que le Kédoushat Lévi

Le dévoilement extraordinaire du Ohev Yisraël

Les nations reçoivent leurs vitalités à partir des lettres de la Torah qui sont transformées en leurs langues

La combinaison du mois de Shévat est une protection pour les lettres qui ont permutées

Les lettres de la Torah constituent un aimant permettant d’attirer les éclats de sainteté

Moshé Rabbénou, le futur rédempteur, essaya d’accélérer la Délivrance

~ * ~

Devarim 5774

Translation Devarim 5774

Traduction Devarim 5774

Mamar for parshas Masei 5774 + English & French translation

Our Responsibility during the Shabbasos of Bein HaMetzarim

Connecting the First Four Chumashim Corresponding to Tefillin shel Rosh
with the Fifth Chumash Corresponding to Tefillin shel Yad

 

With the Motion of His Hand Rabbi Yehoshua Defeats the Heretic and Causes His Death

*******************

The Meshech Chochmah’s Magnificent Explanation

*******************

“And His hand is still stretched out” Protecting Us with His Left Hand

*******************

Rabbi Yehoshua Caused the Death of the Apikores with His Left Hand

*******************

Solving an Unfathomable Riddle in the Rambam

*******************

The First Four Chumashim Correspond to Tefillin shel Rosh
Sefer Devarim Corresponds to Tefillin shel Yad

*******************

 בשוב ה’ את שיבת ציון”
בשו”ב Is an Abbreviation for 
ב’ראשית ש’מות ו’יקרא ב’מדבר

*******************

Forty-two Journeys Corresponding to the Forty-two Times the Name Havaya Appears in the Tefillin shel Yad and Tefillin shel Rosh

~ * ~

העבודה בשבתות בין המצרים

חיבור ד’ חומשים כנגד תפילין של ראש

עם החומש החמישי כנגד תפילין של יד

 

הטעם שאנו מסיימים כל שנה בין המצרים

ארבעה חומשים ומחברים אותם עם הספר החמישי דברים

************************

משך חכמה: בזמן של גאולה הנהגת הקב”ה היא

בבחינת תפילין של ראש המפיל פחד על כל האומות

************************

בזמן הגלות ההנהגה היא בהסתר

בבחינת תפילין של יד שנאמר בו: “לך לאות, ולא לאחרים לאות”

************************

שפת אמת: ד’ חומשים הראשונים כנגד תפילין של ראש,

ספר דברים “משנה תורה” כנגד תפילין של יד

************************

“בשוב ה’ את שיבת ציון” – בשו”ב נוטריקון

ב’ראשית ש’מות ו’יקרא ב’מדבר כנגד תפילין של ראש

************************

מ”ב מסעות שעברו ישראל במדבר הם כנגד

מ”ב שמות הוי”ה שיש בתפילין של יד ושל ראש

************************

בעש”ט הקדוש: כמו שעברו ישראל מ”ב מסעות במדבר,

כך עוברים על כל אדם בימי חייו מ”ב מסעות

************************

מ”ב שמות שיש בתפילין של יד ושל ראש,

מסייעים לאדם לעבור את מ”ב מסעות חייו על פי ה’

~ * ~

Notre travail durant les Shabbatot des 3 semaines d’affliction

 Le lien entre les quatre Livres de la Torah qui correspondent aux Téfilines de la tête avec le cinquième Livre qui correspond aux Téfilines du bras

Rabbi Yéhoshoua défait l’hérétique par le mouvement de sa main et cause sa mort

*********************

Une explication profonde du Meshech Chochmah

*********************

« Sa main est encore étendue » pour nous protéger de Sa main gauche

*********************

R’ Yéhoshoua causa la mise à mort de l’hérétique par sa main gauche

*********************

Résolution d’une énigme mystérieuse dans les paroles du Rambam

*********************

Les quatre Livres correspondent aux Téfilines de la tête et le Livre de Dévarim correspond aux Téfilines du bras

*********************

« Quand l’Eternel ramena les captifs de Sion »

*********************
Quarante-deux étapes comme les quarante-deux fois le nom d’Hashem dans les

​ ​Téfilines de la tête et du bras

~ * ~

Masei 5774

Translation Masei 5774

Traduction Massei 5774

​​

Mamar for parshas Matos 5774 + English and French translation

The Incredible Connection between Moshe’s Anger at the Military Officers and His Forgetting the Halachos regarding “Giulei Midyan”

 

 “So there were delivered from the thousands of Yisrael” against Their Will

***********************

Why Did Moshe Get Angry with the Military Leaders?

***********************

The Halachos of “Giulei Midyan” that Eluded Moshe

***********************

The Passage of “Giulei Midyan” Is Fortuitous for Warding Off Improper Thoughts

***********************

The Members of a Generation–Constituting the Branches–Influence the Root–the Tzaddik

***********************

The Military Leaders Intended to Influence Yisrael  to Perform Sincere Total Teshuvah

***********************

The Military Commanders Wished to Perform Teshuvah with the Same Woman

***********************

Due to Moshe Rabeinu’s Level of Kedushah He Was Not Susceptible to Ruminations

~ * ~

הקשר בין מה שקצף משה על שרי החיל

למה שנתעלמו ממנו הלכות גיעולי מדין

 

אוהב ישראל: “וימסרו מאלפי ישראל”, החברים והשכנים מסרו

כי איש זה צדיק הוא וראוי להשתתף במלחמה

***********************

תפארת יהונתן: ראשי החיל השאירו את בנות מדין בחיים,

כדי שיעשו ישראל תשובה באותה אשה

***********************

סגולה למחשבות מהרה”ק מרימנאב: “פרשת הגעלת כלים

טוב לומר לבטל מחשבות והרהורין בישין”

***********************

הרה”ק מקאצק: פרשת הגעלת כלים כדי ללמד את אנשי הצבא

שצריך לעשות הגעלה למחשבות הרעות

***********************

המגיד ממעזריטש: “טוב מעט לצדיק מהמון רשעים רבים”,

הצדיק יש לו קצת ירידה על ידי מעשי הרשעים

***********************

הקב”ה סיבב קצת ירידה לצדיק על ידי הירידה של בני דורו,

כדי שידע שחטאו ויתקן אותם בתשובה שלמה

***********************

עבודת ישראל: “עבדיך נשאו את ראש אנשי המלחמה”,

הרמנו את ראשם שיקדשו את המחשבות שבראש

***********************

אנשי החיל שהיו צדיקים גמורים, לא נכשלו בהרהור עבירה

מצד עצמם, כי אם מצד שאר ישראל

~ * ~

Le lien formidable entre la colère de Moshé contre les officier  de l’armée et son oubli des règles de purification des ustensiles madianites

 

« On enrôla parmi les milliers d’Isrëélites »

*****************

Pourquoi Moshé s’emporta-t-il contre les officiers de l’armée ?

*****************

Les lois de purification des ustensiles de Madian que Moshé oublia

*****************

Les membres de la génération, représentant les branches, influent sur la racine, qui est le Tzadik

*****************

Les officiers ont eu l’intention de faire qu’Israël fasse une repentance complète

*****************

Les officiers ont voulu faire repentir au sujet de la même femme

*****************

Moshé Rabbénou de par sa sainteté ne pouvait trébucher par la pensée

~ * ~

Matos 5774

Translation Matos 5774

Traduction Matot 5774