Mamar for parshas Mikeitz – Chanukah 5775

הקשר בין מצות הדלקת נר חנוכה על פתח ביתו

לשקר של פרעה שהוא עומד “על שפת היאור”

 

מדוע שינה פרעה ליוסף ש​​עמד בחלום “על שפת היאור”,

במקום מה שראה בחלום שהוא עומד “על היאור”

******************

בני יששכר: בכח אות ה’ שניתוספה ליוסף השיג

ברוח הקודש שפרעה משקר ואמר: “שפת לא ידעתי”

******************

נועם אלימלך: “והוא יושב פתח האהל”,

אברהם אבינו החזיק תמיד שהוא עדיין יושב רק בפתח הקדושה

******************

פרעה רצה להראות ליוסף שגם הוא עניו

שעומד “על שפת היאור” אלהי המצרים ולא “על היאור” עצמו

******************

מלכות יון: “החשיכה עיניהם של ישראל”,

שלא יסתכלו בשתי עיניהם בגדלות הבורא ובשפלות עצמם

******************

“נר חנוכה מצוה להניחה על פתח ביתו מבחוץ”,

להאיר באדם מדת ענוה שהוא עדיין עומד מחוץ לקדושה

******************

מזוזה מימין הפתח היא שמירה שיזכור האדם תמיד,

שהוא עדיין עומד רק בפתח ולא נכנס בתוך הקדושה

******************

נר חנוכה משמאל הפתח להאיר את עיני אדם,

שלא יאמין ליצר המסמא את עיניו שהוא בתכלית השלימות

~ * ~

The Connection between Lighting the Chanukah Candles
at the Entrance to One’s House and Pharaoh’s Deception:
“In my dream I was standing on the bank of the Nile

 

The Wicked Exist above Their Gods

*********************

The Degree of Avraham Avinu’s Humility:   “והוא יושב פתח האהל”

*********************

Pharaoh’s False Humility Exemplified by Standing
“on the Bank of the Nile

*********************

The Klipah of Yavan Is Arrogance

*********************

“They Darkened Yisrael’s Eyes” Preventing Them
from Seeing  the Creator’s Greatness and Their Own Lowliness

~ * ~

Le lien entre le commandement d’allumage
des lumières de Channukah au seuil de la maison
avec le mensonge de Pharaon déclarant
:
«Dans mon songe, je me tenais sur le bord du fleuve»

 

Dans mon songe, je me tenais au bord du fleuve

***************

Les impies se tiennent sur leurs dieux

***************

La modestie d’Avraham Avinou :
« il était assis à l’entrée de sa tente
»

***************

La modestie dévoyée de Pharaon prétendant
qu’il se tenait au bord du Nil

***************

La klipah de la Grèce, celle de
« C’est ma propre force, c’est le pouvoir de mon bras
»

***************

« qui a obscurcit les yeux d’Israël » pour ne plus observer
la grandeur du Créateur et leurs propres insignifiances

~ * ~

Mikeitz-Chanukah 5775

Translation Mikeitz – Chanukah 5775

Traduction Miketz – Channukah 5775

Mamar for parshas Vayeishev – Chanukah 5775

דיוקנו של יעקב נתגלה ליוסף ב”זאת חנוכה”

בחלון חדרו שהדליק בו שמונת נרות חנוכה

 

ישוב הפליאה: מדוע נראתה דמות דיוקנו של יעקב

ליוסף הצדיק דוקא בחלון ולא בפתח או בחדרו

*******************

מרן מהרי”ד מבעלזא זי”ע: דיוקנו של יעקב נראה ליוסף

בחלון שהתפלל שם מכוון כנגד מקום המקדש

*******************

אמרי נועם: “ויבוא הביתה לעשות מלאכתו”

לעשו”ת בגימטריא שמ”ן זי”ת, מלאכת”ו בגימטריא זא”ת חנוכ”ה

*******************

יוסף הצדיק הדליק נרות חנוכה בחלון המכוון

כנגד מקום המקדש שעתיד הקב”ה לעשות שם נס הנרות

*******************

דיוקנו של יעקב נראה ליוסף ב”זאת חנוכה” בחלון

חלו”ן נוטריקון ל’מד ו’ו נ’רות ח’נוכה

*******************

אגרא דכלה: יעק”ב יוס”ף בגימטריא י”ג פעמים הוי”ה

כנגד י”ג מדות של רחמים השורפות את כל החיצונים

*******************

אמרי נועם: “והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה”,

רמז על אש ולהבה של חנוכה השורפים את החיצונים

*******************

יעק”ב התגלה ונתייחד עם יוס”ף ב”זאת חנוכה”,

שאז נשלמות להתגלות כל י”ג מדות של רחמים

~ * ~

Yaakov’s Image Appeared to Yosef on “Zos Chanukah”
in the Window that He Lit the Eight Chanukah Candles

 

Yosef’s Difficult Ordeal Occurred on the Eighth Day of Chanukah

**************

 חלו”ן Is an Acronym for  ל’מד ו’ו נ’רות ח’נוכה

**************

Yaakov Appeared to Yosef on the Eighth Day of Chanukah
Corresponding to the Eight Days of Milah

**************

The Visage of Yaakov Extended to Yosef
the Kedushah of the Bris from
 “זאת חנוכה”

**************

Yaakov and Yosef Represent Thirteen Havayas
Corresponding to the Thirteen Midos HaRachamim

**************

The Fire of the House of Yaakov and the Flame of the House of Yosef
Allude to the Fire and Flame of Chanukah

~ * ~

L’image de Yaacov s’est révélée à Yossef le jour de « Zot Channukat »
à la fenêtre à laquelle il allumait les huit lumières de Channukah

 

La difficile épreuve de Yossef eut lieu le huitième jour de Channukah

******************

Le mot ChalON (fenêtre) est l’acronyme de Lamad Vav Nérot Channukah

******************

Yaacov s’est dévoilé à Yossef le jour de « Zot Channukat »,
correspondant aux huit jours de la circoncision

******************

L’image de Yaacov projeta vers Yossef la sainteté de
la circoncision de « Zot Channukat
»

******************

Yaacov avec Yossef forment treize fois le nom d’Hashem (Havaya)
en correspondance avec les treize attributs de miséricorde

******************

La maison de Yaacov sera feu et la maison de Yossef,
flamme, allusion au feu et à la flamme de Channukah

~ * ~

Vayeishev – Chanukah 5775

Translation Vayeishev – Chanukah 5775

Traduction Vayeshev – Chanukah 5775

Mamar for parshas Vayishlach 5775

י”ב בני יעקב שבטי ישראל מצד הקדושה

מתגברים ומכניעים את י”א אלופי עשו

 

מדרש: הקב”ה ברא בזכות י”ב שבטים, י”ב חדשים בשנה,

י”ב מזלות ברקיע, י”ב שעות ביום וי”ב שעות בלילה

**************************

י”ב השבטים המכוונים כנגד י”ב צירופי הוי”ה,

מכניעים בקדושתם את כח הקליפות של י”א אלופי עשו

**************************

י”א אלופי עשו הם כנגד י”א ארורים, ומתבטלים על ידי

י”א סממני הקטורת וי”א יריעות עזים שעל המשכן

**************************

יוסף הצדיק הוא השבט השנים עשר המכניע בקדושתו

בצירוף שאר השבטים את קליפות י”א אלופי עשו

**************************

ברית כהונת עולם: יעקב השתחווה לעשו שורש י”א האלופים

לפני שנולד בנימין והשבטים היו רק י”א

**************************

מרדכי היהודי משבט בנימין שהשלים את י”ב שבטי ישראל

לא היה צריך להשתחוות להמן בן בנו של עשו

**************************

יוסף הצדיק הוא כנגד חודש ניסן שהצירוף שלו

הוא השם הוי”ה ביושר שאין לקליפות שום יניקה ממנו

**************************

“ויהי ה’ את יוסף ויהי איש מצליח”, יוסף זכה

לשמירה מן החיצונים כי השם הוי”ה ביושר היה עמו

~ * ~

The Twelve Tribes of Yisrael from the Realm of Kedushah
Combat and Subdue the Eleven Chiefs of Eisav

 

The Twelve Sons of Yaakov Avinu versus the Eleven Chiefs of Eisav

*****************

The Exalted Idea of the Bris Kehunas Olam

*****************

To Defeat the Eleven Chiefs of Eisav Demands Unity among the Twelve Tribes

*****************

The Twelve Tribes Are the Source of Abundance for All of Creation

*****************

Yosef HaTzaddik Is the Additional Tribe that Overwhelms the Eleven Chiefs of Eisav

*****************

The External Forces Have No Power over the Permutation of the Month of Nissan

~ * ~

Les douze fils de Yaacov, tribus d’Israël, de par leur sainteté,
sont vainqueurs et humilient les onze chefs de famille d’Essav

 

Les douze fils de Yaacov contre les onze chefs de famille d’Essav

*************************

Une idée profonde du « Berith Kéhounat Olam »

*************************

II faut qu’il y ait unité entre les douze tribus afin
de vaincre les onze chefs de famille d’Essav

*************************

Les douze tribus sont la source de l’influence Divine pour toute la Création

*************************

Yossef le Juste est la tribu supplémentaire vs les onze chefs de famille d’Essav

*************************

Grâce à la combinaison du Nom dans l’ordre du mois de Nissan,
les forces extérieures n’ont pas prise

~ * ~

Vayishlach 5775

Translation Vayishlach 5775

Traduction Vayishlach 5775

Likutei Mamorim Shvilei Pinches 5774

The new Sefer Likutei Mamorim Shvilei Pinches 5774 תשע”ד is available in most Seforim Stores

It can also be purchased at:

Biegeleisen’s Seforim Store

4409 16th Avenue, Brooklyn, NY 11204

Tel: 718-436-1135,  Fax: 718-436-9671

 

Likutei Mamorim 5774

Likutei Mamorim 5774

Mamar for parshas Vayeitzei 5775

הגילוי של המקובל האלקי הרמ”ע מפאנו

אליפז שנמנע מהריגת יעקב נתגלגל באונקלוס

שלא שמע בעצת טיטוס גלגול עשו ונתגייר

 

כשיצא יעקב מבאר שבע התנסה בניסיון העוני,

על ידי אליפז שלקח כל רכושו שלא יצטרך להרוג את יעקב

**********************

בבית לבן התנסה יעקב בניסיון העושר ונתקיים אצלו:

“כל המקיים את התורה מעוני סופו לקיימה מעושר”

**********************

“והנה סולם מוצב ארצה” – ניסיון העוני,

“וראשו מגיע השמימה” – ניסיון העושר, “והנה ה’ נצב עליו” לשומרו

**********************

“שיחול שמו עלי מתחלה ועד סוף” – “מתחלה” כשהתנסה בניסיון העוני,

“ועד סוף” כשהתנסה בניסיון העושר

**********************

רמ”ע מפאנו: אליפז שלא שמע בקול עשו אביו להרוג את יעקב

נתגלגל באונקלוס שלא שמע בעצת טיטוס גלגול עשו ונתגייר

**********************

בזכות שלא הרג אליפז את יעקב עמוד התורה,

זכה להתגלגל באונקלוס שתרגם את כל התורה כולה

**********************

יעקב יעץ לאליפז לקחת את כל רכושו כי העני חשוב כמת,

ועל ידי זה נתנסה יעקב בניסיון העוני הקודם לניסיון העושר

**********************

אונקלוס גלגול אליפז נתחבר עם ישראל שהם שפלים בגלות בבחינת ניסיון העוני,

ועתידים להתגדל בגאולה העתידה

~ * ~

The Revelation of the Divine Kabbalist the Rama of Pano

Eliphaz Who Refrained from Killing Yaakov Reincarnated into Onkelos Who Refused

​ ​

to Heed
the Advice of Titus a Reincarnation of Eisav

 

Yaakov Avinu Paved the Way for All of Yisrael
to Withstand the Ordeal of Poverty

*******************

The Ordeal of Poverty Is a Preparation for the Ordeal of Wealth

*******************

HKB”H Subjected Yaakov to the Ordeal of Poverty
First before the More Difficult Ordeal of Wealth

*******************

The Deeds of the Fathers Foreshadow the Events of the Children

*******************

Eliphaz the Son of Eisav Reincarnated into the Convert Onkelos

*******************

Onkelos the “Ger” Interpreted the Torah
Just As It Was Given to Moshe at Sinai

*******************

Onkelos the “Ger” Outwitted His Uncle Hadrian the Roman Caesar

~ * ~

La grande révélation du cabaliste le Rama de Pano

Eliphaz qui s’est retenu de tuer Yaacov s’est réincarné en Onkelos qui n’a pas écouté Titus,  réincarnation d’Essav et il s’est converti

 

​​

Yaacov Avinou a tracé le chemin pour qu’Israël puisse surpasser l’épreuve de la pauvreté

**********************

L’épreuve de la pauvreté est une préparation pour l’épreuve de la richesse

**********************

Hashem fit précéder l’épreuve de la pauvreté à celle de la richesse qui est  plus difficile

**********************

Les actions des pères sont des signes pour les enfants

**********************

Elifaz, fils d’Essav, s’est réincarné en Onkelos, le prosélyte

**********************

Onkelos le prosélyte a traduit la Torah comme cela a déjà été transmis à Moshé au Sinaï

**********************

Onkelos le prosélyte plus ingénieux qu’Hadrien, son oncle, empereur romain

~ * ~

Vayeitzei 5775

Translation Vayeitzei 5775

Traduction Vayetsé 5775

Mamar for parshas Toldos 5775

“ויתן לך האלקים מטל השמים”

יצחק אבינו פתח הברכות בשם אלקים

אבל טמן בהן כ”ו תיבות כמספר הוי”ה

 

רש”י: “ויתן לך האלקים, בדין, אם ראוי לך יתן לך,

ואם לאו לא יתן לך”, מדוע ברכו בדין ולא ברחמים

***********************

בעל הטורים: יש בזו הברכה כ”ו תיבות כמספר השם הנכבד.

איך זה מתיישב עם מה שברכו במדת הדין

***********************

ביאור מנהג ישראל תורה שמקורו מהזוהר הקדוש לומר

בכל מוצאי שבת פסוקי הברכות של “ויתן לך”

***********************

זוהר הקדוש: “כלא בזמנא דייתי מלכא משיחא”.

כל ברכות “ויתן לך” מיועדות לזמן של מלך המשיח

***********************

הגר”א מווילנא: כל הטובות בין בעולם הזה ובין בעולם הבא,

ירשנו מאבותינו, בעת שבירך יצחק את יעקב

***********************

מרן השר שלום מבעלזא: “שתרחמני עוד בגלותי לגאלני”,

תפלה להמשיך ישועות בגלות מהגאולה העתידה

***********************

המשכת הישועות מהגאולה העתידה על ידי השם הוי”ה

שהוא היה הוה ויהיה כי העתיד נחשב כהוה

***********************

שבת קודש “שמא דקוב”ה” היא מעין עולם הבא,

לכן במוצאי שבת אומרים “ויתן לך” ברכות העולם הבא

~ * ~

“And may G-d give you from the dew of the heavens

Yitzchak Began the Berachos with the Name Elokim
but Concealed within Them the Name Havaya

 

Twenty-six Words Equivalent to the Holy Name

********************

The Berachos of  “ויתן לך” Are Aimed at the Days of the Mashiach

********************

Le’asid La’vo Yisrael Will Merit the Berachos from the Aspect of “Din

********************

Yaakov Fulfilled the Mitzvah of “Kibud Av” as  One Who Performs without Being Commanded

********************

In the Future He Who Is Not Commanded and Performs  Will Be Considered Greater than He Who Is Commanded and Performs

********************

Yitzchak’s Berachos Incorporate All of the Berachos of Olam HaZeh and Olam HaBa

********************

“שתרחמני עוד בגלותי לגאלני” —
To Draw Salvation from the Geulah to the Galus

********************

On Shabbas Kodesh We Draw from Olam HaBa

~ * ~

«Puisse-t-il t’enrichir, le Seigneur (Elokim​)​»

Isaac a introduit les bénédiction

​​

s par le nom Elokim mais y a caché vingt-six mots comme la valeur numérique du Tétragramme (le nom Havaya

​)

 

Vingt-six mots comme la valeur numérique du Tétragramme

*********************

Les bénédictions « Véyiten Lecha » concernent l’époque messianique

*********************

Dans les temps à venir, Israël méritera les bénédictions de par l’attribut de la Justice

*********************

Yaacov a accompli le commandement de respect des parents même s’il n’y était pas contraint

*********************

Dans les temps à venir, sera plus considéré celui qui accomplit les commandements sans y être obligé que celui qui y est obligé

*********************

Dans les bénédictions d’Isaac sont inclues toutes les bénédictions de ce monde ci et du monde future

*********************

« Que tu m’agrées encore dans mon exil pour me délivrer » – pour projeter les délivrances de la Rédemption vers l’exil

*********************

Durant le Shabbat, nous bénéficions à ce qui ressemble au monde à venir

~ * ~

Toldot 5775

Translation Toldos 5775

Traduction Toldot 5775

Mamar for parshas Chayei Sarah 5775

“ויאמר בוא ברוך ה'”

Eliezer’s Incredible Transformation from Cursed to Blessed due to the Power of Torah which Was Given with the “Aleph” of  “אנכי”

An Incredible Transformation from Cursed to Blessed in One Day

**********************

Eliezer Came to Appreciate Noach’s Advice:
“A slave of slaves shall he be to his brothers”

**********************

Avraham Avinu Subjected Eliezer to a Difficult Test

**********************

Eliezer’s Unimaginable Disappointment

**********************

The ב’ of ב’ראשית versus the א’ of  א’נכי

**********************

The Two Thousand Years of Torah Began with Avraham

~ * ~

​​

​​

“ויאמר בוא ברוך ה'”

​​

המהפך הגדול אצל אליעזר מארור לברוך

בכח התורה שניתנה באות א’ של “אנכי” 

מדרש: “כנען הוא אליעזר ועל ידי ששירת

אותו צדיק באמונה יצא מכלל ארור לכלל ברוך”

*******************

שפת אמת: נח נתכוון לטובה: “עבד עבדים יהיה לאחיו”,

שיתדבק בזרעו של שם כדי שיצא מכלל ארור

*******************

מגלה עמוקות: ב’ אותיות א”ל בשמו של אליעז”ר,

הוא רמז על חסד א”ל שקנה אליעזר בנפשו מאברהם

*******************

יתכן להוסיף כי ד’ אותיות הנשארות יעז”ר

משמו של אליעז”ר בגימטריא: עב”ד עבדי”ם יהי”ה לאחי”ו

*******************

מדרש: הקב”ה ברא את העולם באות ב’ של ב’ראשית

שהיא ב’רכה ולא באות א’ שהיא א’רור

​​

*******************

רבי שלמה קלוגר: במתן תורה פתח הקב”ה באות א’ של א’נכי,

כי בכח התורה אפשר להפוך ארור לברוך

*******************

אליעזר יצא מארור לברוך בכח התורה שלמד מאברהם:

“המושל בכל אשר לו” – “שמושל בתורת רבו

*******************

“מכאן שקפצה לו הארץ” – כי גם הארץ יצאה מקללתה

בכח התורה שקיבלו ישראל בשעת מתן תורה

~ * ~

Et il dit : « Viens, béni du Seigneur! »

La grande transformation d’Eliezer, passant du statut de maudit à celui de  béni, par la force de la Torah qui a été donnée par la lettre Alef de « Anochi (Je suis( »

 

Une grande transformation, en un seul jour, d’Arour (maudit) à Barouch (bén(

*****************

Eliezer s’est évertué à comprendre le conseil de Noach : «Qu’il soit l’esclave des esclaves de ses frères »

*****************

Abraham a imposé à Eliezer un test difficile

*****************

Où est l’écrivain qui pourra décrire l’humiliation subie par Eliezer

*****************

La lettre Beth du mot « Bereshit (au commencement) vs la lettre Aleph du mot Anochi (Je suis(

*****************

A partir d’Abraham, deux mille ans de Torah commencèrent

*****************

« De là nous apprenons que la route s’est rétrécie  » –  elle s’est transformée en bénédiction par la force de la Torah

~ * ~

Chayei Sarah 5775

Translation Chayei Sarah 5775

Traduction Chayei Sarah 5775