Mamar for parshas Ki Sisa and Purim 5775

Whoever Extends His Hand to Take Is Given to

On Purim HKB”H Fulfills All of Our Hearts’ Requests
Like a Guest Who Does All that His Host Asks of Him

 

Mordechai “איש יהודי” Was Humble like Moshe– “והאיש משה”

****************

Mordechai a Spark of Moshe’s Completed the Process
of the Receiving of the Torah by Yisrael

****************

Since You Have Lowered Yourself You Shall Be like Me

****************

HKB”H Fulfilled David HaMelech’s Wishes
like a Guest Fulfilling His Host’s Wishes

****************

HKB”H Descends and Rests His Shechinah upon the Humble

****************

Moshe Drew the Shechinah down to Earth

****************

Go Down to Earth for There You Are the “Baal HaBayis”

****************

Mordechai a Spark from Moshe’s Neshamah
Annulled the Decree to Annihilate Yisrael

~ * ~

“כל מי שפושט ידו ליטול נותנים לו”

הקב”ה ממלא בפורים כל משאלות לבנו
כאורח המקיים כל מה שאומר בעל הבית

 

הלכה פסוקה בפורים: “אין מדקדקין במעות פורים
אלא כל מי שפושט ידו ליטול נותנים לו”

*****************

חידושי הרי”ם: גם בשמים אין מדקדקים בפורים
אלא כל מי שפושט ידו ממלא הקב”ה כל משאלות לבו

*****************

בשם צדיקים: “ויאמר המלך” הקב”ה, “לאסתר” כנסת ישראל,
“במשתה היין” בפורים, “מה שאלתך וינתן לך”

*****************

זוהר הקדוש: בעולם הזה הקב”ה הוא כביכול אורח
הממלא רצון הצדיק בבחינת: “כל מה שיאמר לך בעל הבית עשה”

*****************

משה רבינו המשיך במתן תורה את השכינה בארץ
לכן זכה לבטל גזירות הקב”ה בבחינת בעל הבית

*****************

“לך רד כי שחת עמך”, כי בארץ אתה יכול לבטל גזירתי
בבחינת: “כל מה שיאמר לך בעל הבית עשה”

*****************

מרדכי זכה להמשיך השראת השכינה בארץ
וקיים הקב”ה רצונו כאורח המקיים את רצון בעל הבית

*****************

בפורים שקיימו וקיבלו ישראל את התורה מאהבה
יורד הקב”ה כאורח וממלא את כל משאלות לבנו

~ * ~

«On donne à tout celui qui tend la main »

Hashem répond à toutes les demandes de nos cœurs comme
un invité qui réalise tout ce que son hôte lui demande

 

Mordechaï «un homme juif » était modeste comme « l’homme Moshé »

*******************

Mordechaï, étincelle de Moshé, compléta le Don de la Torah pour Israël

*******************

« Puisque tu t’es humilié de la sorte, tu seras Mon égal»

*******************

Hashem a accompli la volonté du Roi David,
comme un invité qui satisfait les désirs de son hôte

*******************

Hashem descend et fait reposer sa Shechinah sur l’humble sur Terre

*******************

Moshe tira la Shechinah vers la Terre

*******************

« Va, descends ! » sur Terre car là-bas, tu y es l’hôte

*******************

Mordechaï, étincelle de Moshé,
a annulé le décret d’anéantissement d’Israël

~ * ~

Ki Tisa – Purim 5775

Translation Ki Sisa – Purim 5775

Traduction Ki Tisa – Purim 5775

Mamar for parshas Tetzave and Shabas Zachor 5775

The Incredible Connection between Parshas Tetzaveh and Shabbas Zachor

Fulfilling the Vital Mitzvos of Remembering and Eradicating Amalek
by Every Individual Engaging in Torah Study to the Best of His Ability

 

The Mitzvah of Eradicating Amalek after the Coming of the Mashiach

**************

Moshe Does Not Wish to Redeem Us if We Are Remiss in Our Adherence to the Torah

**************

The Ministering Angel of Amalek Is the Yetzer HaRa

**************

The War with Amalek Comes as a Consequence of Being Remiss in Torah Study

**************

Neglecting Torah Study Led to the Heresy of: “Is Hashem amongst us or not?”

**************

Through Torah Study We Call upon HKB”H

**************

When Moshe Raised His Hand Yisrael Triumphed

~ * ~

הקשר הנפלא בין פרשת תצוה לשבת זכור

קיום המצוות של זכירת ומחיית עמלק

על ידי העסק בתורה כל אחד לפי בחינתו

 

אלשיך הקדוש: כדי למחות זכר עמלק למטה,

צריך להפיל תחילה שרו למעלה שהוא היצר הרע

***************

קשה מאד למחות שמו של עמלק למטה, כי השר שלו

שהוא היצר הרע מתחזק על ידי החטאים והעוונות

***************

שרו של עמלק מתבטל רק על ידי עסק התורה

כמאמר הקב”ה: “בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין”

***************

ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים”

שרפו ידים מן התורה, ולא היו יכולים להכניע את היצר הרע

***************

ישוב הסתירה ממה שמצינו כי מלחמת עמלק

היא עונש על הכפירה של: “היש ה’ בקרבנו אם אין”

***************

התורה היא בבחינת ממוצע לקשר בין ישראל

לאביהם שבשמים על דרך קוב”ה אורייתא וישראל חד

***************

על ידי ביטול תורה נתרחקו ישראל מאת ה’,

ונפלו בהרהורי הכפירה: “היש ה’ בקרבנו אם אין”

***************

שפת אמת: “והיה כאשר ירים משה ידו”, בכל דור ודור

כאשר ירים התלמיד חכם לעסוק בתורה, “וגבר ישראל”

~ * ~

Le lien formidable entre la Sidra Tetzaveh et le Shabbat Zachor

L’accomplissement des commandements de souvenir et d’effacement d’Amalec par le fait que chacun, de son point de vue, étudie la Torah

 

« Moshé refusera de délivrer des fainéants en Torah»

**************

L’ange tutélaire d’Amalec est le mauvais penchant

**************

La guerre contre Amalec à cause de la faute d’abandon de la Torah

**************

La Klippah d’Amalec « Zévouv » s’annule par la Torah, appelée « Tov »

**************

L’abandon de la Torah entraîna l’hérésie : «Y a-t-il Hachem au milieu de nous, ou non »

**************

Grâce à l’étude de la Torah, nous appelons Hashem afin qu’Il vienne à nous

**************

«Or, tant que Moïse tenait son bras levé, Israël avait le dessus »

**************

Quand Moshé leva ses mains, il permit deux rectificatifs dans la Torah et la foi

~ * ~

Tetzave – Zachor 5775

Translation Tetzaveh – Zachor 5775

Traduction Tetzave – Zachor 5775

Mamar for parshas Terumah 5775

The Ohev Yisrael’s Amazing Revelation

 “ויקחו לי תרומ-ה” and “תקחו את תרומת-י” 
Two Distinct Types of Contributions

 

There Were Two Types of Donations
Corresponding to the Name
 י”ה

*************

The Tzaddik’s Pure Intentions “לשמה”
Rectify the Performance of the Mitzvah
“שלא לשמה”

*************

The Tzaddikim Contributed the Intentions L’shmah

*************

Fifteen Shir HaMa’alos for Fifteen Spiritual Levels

*************

Shevet Levi Was Already Chosen by Yaakov Avinu

*************

Shevet Levi Did Not Take Property from Mitzrayim

*************

David HaMelech Composed Fifteen Shir HaMa’alos

~ * ~

הגילוי הנשגב של ה”אוהב ישראל”

“ויקחו לי תרומ-ה” אותיות תרום ה’

“תקחו את תרומת-י” אותיות תרומת י’

 ******************

אוהב ישראל: כל אחד צריך לתרום לה’ מהדברים

שהוא אוהב ביותר, או כסף וזהב או תורה ועבודת ה’

******************

“ויקחו לי תרומה”. המוני העם תרמו תרומ”ה

שהיא אותיות “תרום ה'”, אות ה’ שבה נברא העולם הזה

******************

“תקחו את תרומתי”. הצדיקים תרמו תרומת”י

שהיא אותיות “תרומת י'”, אות י’ שבה נברא העולם הבא

******************

הרבי ר’ זושא: הקב”ה מצרף כוונת הצדיק לשמה,

עם מעשה המצוה שלא לשמה, כדי לתקן המצוה בשלימות

******************

הקב”ה ברא את התחש: “ששש ומתפאר בגוונין שלו”,

לרמז שהוא שמח בכל אחד מישראל לפי מדרגתו

******************

מהר”ל מפראג: ט”ו המעלות שעלו מעזרת נשים

עד עזרת ישראל, רמז לט”ו מדרגות שצריך לעלות ברוחניות

******************

שבט לוי עמדו על ט”ו המעלות ואמרו שיר”ה אותיות שר י”ה,

כדי להעלות את ישראל ט”ו המדרגות

******************

דוד המלך תיקן ללוים ט”ו שיר המעלות שישירו

על ט”ו המעלות, כדי שיעלו את ישראל בט”ו המדרגות

~ * ~

La grande révélation du Ohev Yisraël

« Ils prendront pour moi une Térouma (prélèvement) »
– s’écrit « Téroum Hé » ; « Vous prendrez Téroumati
(mon prélèvement)» s’écrit « Téroumat Youd
»

 

Deux types de prélèvements comme le nom « Youd-Hé »

***************

Hashem associe «pour l’intention (Lishmah) » du juste avec la réalisation « non désintéressée (Lo Lishmah) » des commandements

***************

Les justes ont prélevé l’intention « désintéressée »

***************

Betsaléel mérita de « réfléchir les réflexions » – de savoir l’intention du prélèvement

***************

Quinze cantiques des degrés sur les quinze marches

***************

La Tribu de Lévi a été choisie par Yaakov Avinou

***************

La tribu de Lévi n’a pas pris de richesse de l’Egypte

***************

Le Roi David a composé les quinze Cantiques des Degrés

~ * ~

Terumah 5775

Translation Terumah 5775

Traduction Térouma 5775

Pirsum Purim

Mamar for parshas Mishpatim – Shekalim 5775

The Incredible Lesson of the Machatzis HaShekel

All of a Person’s Good Deeds Only Constitute Half
We Provide the Other Half with Our Desire

 

Why Did HKB”H Send a Malach
to Divide Up the Blood into Two Halves

****************

HKB”H and Knesset Yisrael Represent Two Halves

****************

The light of Your countenance raise up upon us, O Master,
and allow me to donate the shekel in the Temple, established and exalted
!”

****************

It Would Have Been Preferable Had Man Not Been Created

****************

HKB”H Chooses the Remnants of Our Tefilos

****************

Perfecting the Mitzvah by Longing to Fulfill It More Completely

****************

If you seek it like silver”—Always Yearning for Twice as Much

****************

One thing has G-d spoken, these two have I heard

****************

Half a shekel as a portion to Hashem
to Rectify the Half We Performed

~ * ~

הלקח הנשגב ממצות מחצית השקל

כל מעשיו הטובים של אדם הם רק מחצית

המחצית השניה אנו משלימים על ידי ההשתוקקות

 

השרף מסטרעליסק: “הבוחר בשירי זמרה” – בשיירי זמרה,

בלב נשבר שהיה יכול להתפלל ביתר כוונה

*****************

בכל המצוות צריך להתבונן שהיה יכול לקיימן ביתר שלימות,

ומחשבה טובה הקב”ה מצרפה למעשה

*****************

מהרש”א: “נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא”,

כי שס”ה לא תעשה מרובים על רמ”ח מצוות עשה

*****************

“ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו” – שהיה יכול לקיים המצוות

ביתר שלימות, ועל ידי זה המצוות עשה מרובות

*****************

“מחצית השקל” היא רמז על כך, שאין אדם מת וחצי תאוותו בידו,

כי אם יש לו מנה רוצה מאתיים

*****************

“אם תחפשנה ככסף” – שאם יש לו מנה רוצה מאתיים,

כך במצוות ישתוקק לקיים המצוה שנית בשלימות

*****************

חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת אחר התפלה,

להתבונן שלא התפללו כפי שהיו צריכים להתפלל

*****************

הקב”ה הוציא מטבע של אש מתחת כסא הכבוד,

שנוצר מהשתוקקות ישראל לקיים המצוות ביתר שלימות

~ * ~

La grande leçon du commandement du demi-sicle

Les actions de l’homme ne sont que la moitié d’un
sicle que nous complétons par un désir ardent

 

Pourquoi Hashem envoya un ange pour partager le sang en deux ?

*****************

« Fais lever sur nous la lumière de Ta face, Ô Seigneur! Et le sicle, je le porterai dans la Maison, édifié et élevé »

*****************

«On compta les opinions : la majorité fut d’avis qu’il aurait mieux valu pour l’homme de ne pas avoir été créé »

*****************

« Qui agrée les chants (Shiré) de chant (Zimra) » – les reliquats des chants

*****************

La complétude de la Mitzva par le désir de l’accomplir avec plus de perfection

*****************

«la souhaiter comme de l’argent » dans l’optique : «Si l’on possède cent, l’on veut en faire deux cents »

*****************

« Une fois D.ieu l’a énoncé, deux fois je l’ai entendu»

*****************

«une moitié de sicle sera l’offrande réservée au Seigneur » afin de rectifier notre moitié de l’action

~ * ~

Translation Mishpatim Shekalim 5775

Mishpatim – Shekalim 5775

Traduction Mishpatim – Shekalim 5775

Mamar for parshas Yisro 5775

Everything that Hashem has said, we will do and we will obey!”

Solving the Puzzle Concerning Rava Who Was So Engrossed in His Studies that He Failed to Notice that His Fingers Were Oozing Blood

 

The Tzadduki Who Saw Rava Engrossed in His Studies

**************

Anyone Whose Deeds Exceed His Wisdom His Wisdom Will Endure

**************

The Purpose of Chochmah Is Teshuvah and Good Deeds

**************

In the Merit of “Na’aseh” We Merit Attaining Torah-knowledge in the Sense of “V’nishma”

**************

The Two Trees—the “Eitz HaChaim” versus the “Eitz HaDa’as”

**************

The “Eitz HaChaim” Represents the Situation where One’s Deeds Are More Numerous The “Eitz HaDa’as” Represents the Situation where One’s Chochmah Is More Numerous

**************

He Shall Be Like a Tree Deeply Rooted alongside Brooks of Water

**************

The More a Person Advances in Torah the More He Must Perform Mitzvos

~ * ~

“כל אשר דיבר ה’ נעשה ונשמע”

פתרון החידה במעשה רבא שהתעמק בלימודו

ולא חש כי אצבעות ידיו המעוכות זבות דם

 

אבות דרבי נתן: במעמד הר סיני הקדימו ישראל

נעשה לנשמע כדי שיהיו מעשיהם מרובים מחכמתם

************************

משנה: “כל שחכמתו מרובה ממעשיו” דומה לאילן

ששרשיו מעטים והרוח באה ועוקרתו והופכתו על פניו

************************

“כל שמעשיו מרובים מחכמתו” דומה לאילן

ששרשיו מרובים, שאפילו כל הרוחות שבעולם אינן מזיזין אותו

************************

דברי חיים: שורש החטא של אדם הראשון שחכמתו

היתה מרובה ממעשיו ולא הלביש את החכמה במצוות מעשיות

************************

“עץ החיים” רמז על מעשים מרובים מחכמתו,

שנמשל לעץ שיש לו שרשים רבים שמתקיים ברוחות קשות

************************

“עץ הדעת” רמז על חכמתו מרובה ממעשיו,

שנמשל לעץ שיש לו שרשים מעטים שהרוח באה ועוקרתו

************************

דוד המלך גלגול אדם הראשון פתח ספר תהלים:

“והיה כעץ שתול על פלגי מים”, רמז על מעשיו מרובים מחכמתו

************************

רבא בשעת לימודו בתורה לחץ על אצבעות ידיו

כלי המעשה, מפחד שלא תהיה חכמתו מרובה ממעשיו

~ * ~

« Tout ce qu’a dit l’Eternel, nous le ferons et nous comprendrons »

La solution à l’épisode énigmatique de Rava qui,
plongé dans son étude, n’a pas prêté attention à ses doigts qui saignaient

 

«Un hérétique remarqua un jour que Rava était occupé à étudier »

***************

« Celui dont les actions excèdent la sagesse, sa sagesse se maintient»

***************

« le repentir et les bonnes actions sont le but de la Sagesse»

***************

Par le mérite de «Nous ferons », on mérite d’atteindre la Torah,
par « et nous comprendrons »

***************

L’explication des deux Arbres : « l’Arbre de la Vie »
vs « l’Arbre de la Connaissance »

***************

« l’Arbre de la Vie » – les actions sont en excédant /
« l’Arbre de la Connaissance » – la sagesse en excédant

***************

«Il sera comme un arbre planté auprès des cours d’eau »

***************

Plus l’homme progresse dans la Torah, plus il devra augmenter les Mitzvot

~ * ~

 Yitro 5775

Translation Yisro 5775

Traduction Yitro 5775

Mamar for parshas Beshalach 5775

The Classification of “Krias Yam Suf” Rather than “Bekias Yam Suf”
Alluding to the Second Splitting for the Sake of Dasan and Aviram

 

Why the Redundancy in the Passuk:
“And Bnei Yisrael walked on dry land through the sea
”?

**********************

The Sea Was Full of Anger toward Those Who Waited for It to Split

**********************

The Sea Split a Second Time Specifically for Dasan and Aviram

**********************

The Sea Was Enraged by Dasan and Aviram

**********************

Toward Morning the Sea Returned “לאיתנו” —
to the Condition Agreed upon with HKB”H

**********************

Dasan and Aviram Were Jewish Guards
Who Received Beatings on Behalf of Yisrael

**********************

A Person’s Sustenance
Is as Difficult as “Krias Yam Suf

**********************

 “Krias Yam Suf” Refers to the Splitting
of the Sea for Dasan and Aviram

**************

“וישם את הים לחרבה ויבקעו המים”

הביטוי “קריעת ים סוף” במקום “ויבקעו המים” 

רמז על מה שנקרע הים שנית לדתן ואבירם

 

ישוב הפליאה, מה שהגדירו חז”ל “קריעת ים סוף”,

במקום מה שכתוב בתורה לשון בקיעה “ויבקעו המים”

*****************

חידושי הרי”ם: לשון בקיעה היא בדבר שהיה אחד ונתבקע,

לשון קריעה היא בדבר שהיה נפרד ונתאחד

*****************

תרגום יונתן: “ויימר פרעה לדתן ולאבירם בני ישראל

דמשתיירון במצרים”. מבואר מזה שנשארו במצרים

*****************

מדרש נסי הים: אחרי שנקרע הים לכל ישראל,

הרהרו דתן ואבירם בתשובה ונקרע הים שנית בשבילם

*****************

ב’ פעמים כתוב שהלכו ישראל בתוך הים,

פעם א’ כשנקרע לכל ישראל, ופעם ב’ כשנקרע לדתן ואבירם

*****************

רק בפעם השניה כשנקרע הים לדתן ואבירם כתוב:

“והמים להם חמה” חסר ו’, שנתמלא הים חֵמה

*****************

מהרי”ל דיסקין: דתן ואבירם לא מתו בשלושת ימי האפלה,

בזכות שהיו שוטרי ישראל וקיבלו מכות עבור ישראל

*****************

רעיון חדש: ההגדרה של חכמינו ז”ל: “קריעת ים סוף”,

מה שנקרע הים שנית בצער רב לדתן ואבירם

==========

L’appellation « Déchirure de la Mer des Joncs» plutôt que
« Division des eaux» est une allusion à la seconde
déchirure de la Mer pour Datan et Aviram
.

 

Pourquoi la redondance : « Les enfants d’Israël s’étaient
avancés à pied sec au milieu de la mer
» ?

*******************

La mer s’est mise en colère contre ceux qui ont attendu qu’elle se déchire

*******************

La mer s’est déchirée une seconde fois pour Datan et Aviram

*******************

La Mer s’est mise en colère contre Datan et Aviram

*******************

« La mer, aux approches du matin, reprit son niveau»  –
aux termes de l’accord conclu entre elle et Hashem

*******************

Datan et Aviram étaient les surveillants juifs qui
recevaient des coups au nom d’Israël

*******************

Assurer la subsistance de l’homme est aussi difficile
que de déchirer les eaux de la Mer des Joncs

*******************

« La déchirure de la Mer des Joncs » désigne
la division des eaux qui eut lieu pour  Datan et Aviram

============

Beshalach 5775

Translation Beshalach 5775

Traduction Beshalach 5775

Mamar for parshas Bo 5775

“And there will be a tremendous outcry throughout the land of Mitzrayim

Makkas Bechoros Revealed the First Utterance  “בראשית ברא” which Was Beyond the Realm of Speech a Form of: “קול גדול ולא יסף”

 

This “Nevuah” Was Given to Moshe while
He Was Standing in the Presence of Pharaoh

*****************

Ten Plagues to Eliminate the Klipos of the Ten Utterances
and to Transform Them into Ten Commandments

*****************

Ten Plagues Corresponding to Ten Utterances
and Ten Commandments in Reverse Order

*****************

Makkas Bechoros Corresponds to “אנכי ה’ אלקיך”

*****************

With the Plague of Darkness the Klipah Corresponding
to the Second Commandment Was Shattered

*****************

Revealing the First Utterance “בראשית”
by means of Makkas Bechoros

“*****************

Seeing the Sounds” beyond the Realm of Speech

*****************

Because Avraham Listened to My Voice

~ * ~

“והיתה צעקה גדולה בכל ארץ מצרים”

במכת בכורות נתגלה המאמר הראשון “בראשית ברא”
למעלה מעולם הדיבור בבחינת: “קול גדול ולא יסף”

 

מדוע סיבב הקב”ה למסור הנבואה למשה רבינו
על מכת בכורות בארמונו של פרעה שהיה מלא גילולים

******************

חידושי הרי”ם: תכלית עשר המכות להסיר עשר קליפות
מעשרה מאמרות כדי להפכם לעשרת הדברות

******************

מהר”ל מפראג: עשר מכות הן כנגד עשרה מאמרות מלמטה למעלה
עד מכת בכורות שהיא כנגד “בראשית”

******************

הרבי מקאצק: המכה התשיעית מכת חושך ביטלה את כח הקליפה
שהיא כנגד מאמר השני “יהי אור”

******************

המגיד ממעזריטש: במאמר הראשון “בראשית” לא נזכר “ויאמר”,
כי בו נבראו כ”ב אותיות התורה

******************

מאמר הראשון “בראשית” הוא למעלה מעולם הדיבור
בבחינת: “קול גדול” שגנוזים בו כל סודות התורה

******************

“וכל העם רואים את הקולות”, בשעת מתן תורה זכו ישראל
להשיג קול התורה שלמעלה מעולם הדיבור

******************

במכת בכורות נשברה הקליפה כנגד מאמר “בראשית”,
לכן היתה צעקה גדולה בבחינת “קול גדול”

~ * ~


« Et ce sera une clameur immense dans tout le pays d’Égypte
»

Lors de la plaie des premiers nés, s’est révélée la première Parole de la Genèse «Au commencement », au-delà du monde du verbe, telle que : « une voix puissante, qui ne cessait pas»

 

«Cette prophétie lui a été transmise tandis qu’il se tenait encore devant Pharaon »

******************

Dix plaies pour annuler les dix klipoth issues des dix Paroles de la Création et du Décalogue

******************

Dix plaies correspondantes aux dix Paroles créatrices et aux dix Commandements, crescendo

******************

La plaie des premiers nés correspondant à « Je suis l’Eternel, ton D.ieu »

******************

Lors de la plaie des ténèbres se brisa la klippah correspondant à «Tu n’auras point d’autre dieu que Moi  »

******************

La révélation de la première Parole « Au commencement » grâce à la plaie des premiers nés

******************

« Ils virent les sons » – au-delà du monde du verbe

******************

« En récompense de ce qu’Abraham a écouté Ma voix»

~ * ~

Bo 5775

Translation Bo 5775

Traduction Bo 5775